Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, z. 184. Prace Geograficzne, 16

Wprowadzenie

Kolejny tom Prac Geograficznych Rocznika Naukowo-Dydaktycznego WSP w Krakowie dedykujemy Szanownej Jubilatce prof. dr hab. Marii Morawskiej-Horawskiej.

W długoletniej, pełnej zaangażowania i poświęcenia pracy naukowo-dydaktycznej związana była prof. Maria Morawska-Horawska z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Od wielu lat kształci młodzież na studiach geograficznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej, prowadząc zajęcia z meteorologii i klimatologii.

W 1993 roku Maria Morawska-Horawska uzyskała tytuł naukowy profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej, gdzie pracuje do dziś.

Główne zainteresowania naukowe Jubilatki dotyczą:

- klimatologii miast ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń atmosfery związkami siarki,

- klimatologii Karpat,

- meteorologii synoptycznej.

Profesor Maria Morawska-Horawska opublikowała około 100 artykułów i rozpraw oraz wykonała ponad 45 ekspertyz, które mają duże znaczenie praktyczne w sterowaniu procesami przyrodniczymi, a także we wczesnym ostrzeganiu przed wystąpieniem zagrożeń dla zdrowia człowieka.

Wielkie osobiste walory, niezwykła prawość, ogromna pracowitość i skromność oraz przepełnione aktywnością naukowową, organizacyjną i dydaktyczną życie Pani Profesor zasługuje na uznanie i stanowi istotny wkład w rozwój nauk przyrodniczych.

Jan Lach

Spis treści

Spis treści

Spis treści PDF
 


ISSN: 2084-5456