Prasowy dyskurs medialny. Rzut oka na tradycję i teraźniejszość

Bogusław Skowronek

Abstrakt


Artykuł ma charakter przeglądowy, jest szerokim spojrzeniem na wybrane elementy, aspekty medialnego dyskursu prasowego, który traktuję jako rodzaj szeroko rozumianych dyskursów medialnych. Na dyskurs prasowy spoglądam jako na najstarsze medium z wykształconym własnym instrumentarium i tradycją, ale równocześnie wskazuję na tendencje, które redefiniują klasyczne dziennikarstwo i tradycyjną prasę. Wskazuję na internetyzację dyskursu prasowego, wyraźną dyferencjację nadawczo-odbiorczą, zjawiska „dziennikarstwa obywatelskiego” i fake- newsów oraz na tabloidyzację i przemiany genologiczne.

Słowa kluczowe


dyskurs medialny; prasowy dyskurs medialny; dziennikarstwo; prasoznawstwo; tabloidyzacja; przemiany genologiczne

Bibliografia


Bajka Z., Rynek mediów w Polsce, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, ed. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.

Bauer Z., Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia. Teoria. Praktyka, Kraków 2009.

Bauer Z., Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, ed. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.

Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, transl. K. Sawicka, Kraków 2010.

Houellebecq M., Mapa i terytorium, transl. B. Geppert, Warszawa 2011.

Język w prasie, ed. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2019.

Kępa-Figura D., Językowe wymiary tabloidyzacji — studium przypadku, [in:] Tabloidyzacja języka i kultury, ed. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2010.

Kita M., Dyskurs prasowy, [w:] Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, ed. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013.

Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków 2008.

Loewe I., Dyskurs medialny — przegląd stanowisk badawczych, „Forum Lingwistyczne”, issue 1/2014.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, transl. M. Bucholc, A. Szulżycka, Warszawa 2007.

Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.

Piekot T., Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Kraków 2006.

Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.

Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.

Skowronek B., Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013.

Słownik wiedzy o mediach, ed. E. Chudziński, Bielsko-Biała 2007.

Ślawska M., Pespektywa multimodalna w badaniu tekstów prasowych, [w:] Współczesne media. Media multimodalne. Tom I. Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych, ed. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2018

Ślawska M., Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych, Katowice 2019.

Tabloidyzacja języka i kultury, ed. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2010.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Wojtak M., Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i gatunków pokrewnych, Lublin 2008.

Wojtak M., Gatunki mowy charakterystyczne dla prasy motoryzacyjnej, „Prace Językoznawcze”, issue VIII/2006.

Wojtak M., Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin 2010.

Wojtak M., Metamorfozy gatunków prasowych, [in:] Współczesne media. Status. Aksjologia. Funkcjonowanie, vol. 1, ed. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2009.

Wojtak M., Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin 2015.

Wojtak M., Styl dziennikarstwa prasowego w perspektywie dyskursywnej, [in:] Styl — Dyskurs — Media, ed. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Łódź 2010.

Wojtak M., Wprowadzenie do genologii, Lublin 2019.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria. Praktyka. Język, Warszawa 2006.

Żydek-Bednarczuk U., Dyskurs medialny, [in:] Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, ed. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)