Odświętność i codzienność życia kulturalnego Krakowa. Poezja okolicznościowa w dzienniku „Czas” w pierwszym piętnastoleciu po powstaniu styczniowym

Dorota Samborska-Kukuć

Abstrakt


W artykule zaprezentowano okazjonalne teksty, publikowane w latach 1864–1879 na łamach dziennika „Czas”. Odsłaniają one specyfikę utrwalania codzienności Krakowa i okolic zarówno w perspektywie uroczystych celebracji, jak i społecznościowych marginaliów. Sporządzono wykaz tych tekstów, ustalono ich autorów, dokonano deszyfracji pseudonimów, wskazano konwencje i osobliwości genologiczne, a także podjęto próbę nakreślenia stosunku krakowian do kwestii niepodległościowych, romantyzmu i patriotyzmu oraz uznanych autorytetów.

Słowa kluczowe


prasa polska; XIX w.; Kraków; Galicja; „Czas”; pozytywizm; poezja polska; poezja okolicznościowa; grafomania

Bibliografia


Z. Jagoda, O literaturze i życiu literackim wolnego miasta Krakowa 1816–1846, Kraków 1971.

A. Zyga, Krakowskie czasopisma literackie drugiej połowy XIX wieku (1860–1895), Kraków 1983

A. Rybińska, Rozalia Saulsonowa: pomiędzy kulturą żydowską, niemiecką i polską, „Kwartalnik Historii Żydów” 2016, nr 1, s. 103–122

G. Borkowska, Rozalia Saulsonowa — pieśni i ślady, [w:] Poetyka losu i historii. Profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiąta piątą rocznicę urodzin, red. K. Gajda, R. Stachura-Lupa, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2017, s. 312–328.

Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826–1872, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 2004

Zbiór poetów polskich XIX wieku, oprac. P. Hertz, Warszawa 1975, s. 693.

Wykaz członków Sejmu krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi, tudzież wielkiego Księstwa Krakowskiego w r. 1865, Lwów 1865.

K. Wojciechowski, Historia powieści w Polsce. Rozwój typów i form romansu polskiego na tle porównawczym, Lwów 1925

A. Sowiński, Słownik muzyków polskich: dawnych i nowoczesnych kompozytorów, wirtuozów (…), Paryż 1874

Z. Kolumna [Aleksander Nowolecki], Pamiątka dla rodzin polskich, t. 2, Kraków 1868

K. Kurek, Leopold Starzeński, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 42, Kraków–Warszawa 2003–2004, s. 410–412.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)