"Ilustracja Polska" (1901–1904) - pierwszy polski nowoczesny tygodnik ilustrowany

Magdalena Wulczyńska

Abstrakt


Artykuł stanowi pionierską próbę przedstawienia sylwetki czasopisma „Ilustracja Polska” — pierwszego nowoczesnego polskiego tygodnika ilustrowanego, poświęconego chwili bieżącej (jednocześnie pierwszego tego typu magazynu w Galicji). Nieopracowane dotąd pismo wydawane było przez Ludwika Szczepańskiego w Krakowie w latach 1901–1904. W tekście omówiono genezę, typografię i szatę graficzną tygodnika, zawartość treści oraz wydawnictwa dodatkowe (kalendarze, ilustrowany album o Wawelu). Zwrócono także uwagę na nieznane do tej pory zagadnienie pierwszej polskiej wystawy fotograficznej, zorganizowanej staraniem redakcji „Ilustracji Polskiej” w Krakowie w roku 1902.


Słowa kluczowe


„Ilustracja Polska”; Ludwik Szczepański; nowoczesny tygodnik ilustrowany; typografia; fotografia; pierwsza polska wystawa fotograficzna; Młoda Polska; życie narodowe; polskość; Kraków; Galicja

Bibliografia


Bibliografia Literatury Polskiej ,,Nowy Korbut”, t. 13–16, pod red. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1970–1982.

Dawni pisarze polscy, przewodnik biograficzny i bibliograficzny, pod red. R. Lotha, t. 1–5, Warszawa 2001–2004.

Hutnikiewicz A., Młoda Polska, Warszawa 1994.

Lechicki Cz., Kartka z dziejów prasy krakowskiej XX wieku, ,,Małopolskie Studia Historyczne” R. VIII, z. 1/2 (28/29), 1965, s. 119–138.

Myśliński J., Prasa polska w dobie popowstaniowej, [w:] Dzieje prasy polskiej, pod red. J. Łojka, J. Myślińskiego, W. Władyki, Warszawa 1988, s. 48–89.

Myśliński J., Szczepańscy — dziennikarze niekonwencjonalni, ,,Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” R. XXX, z. 3–4, s. 104–112.

Nowak-Mitura E., Początki fotografii w prasie polskiej ,,Tygodnik Ilustrowany” 1859–1900, Warszawa 2015.

Peters S., Ilustracja prasowa, Kraków 1960.

Płażewski I., Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii, Warszawa 1982.

Rączkowski J., Wśród polityków i artystów (Ze wspomnień redaktora), Warszawa 1969.

Sowiński J., Sztuka typograficzna Młodej Polski, Wrocław 1982.

Wallis M., Secesja, styl dziwny, ,,Studia Estetyczne” 1967, t. 4, s. 367–371.

Wiercińska J., Sztuka i książka, Warszawa 1986.

Współczesne polskie drukarstwo i grafika książki. Mały słownik encyklopedyczny, pod red. B. Kleszczyńskiego i K. Racinowskiego, Wrocław 1982.

Wulczyńska M., Szczepański Ludwik, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48/3, Warszawa–Kraków 2011, s. 343–349.

Wulczyńska M., Wokół pierwszej polskiej wystawy fotograficznej w Krakowie (1902), ,,Kraków” 2017, nr 6, s. 70–73.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)