Ludwik Szczepański — ćwierć wieku pracy dziennikarskiej w ,,Ilustrowanym Kurierze Codziennym”

Magdalena Wulczyńska

Abstrakt


W tekście ukazany został dorobek 25-letniej pracy dziennikarskiej Ludwika Szczepańskiego w ,,Ilustrowanym Kurierze Codziennym”: od wybuchu I wojny światowej do ostatnich dni istnienia koncernu (październik 1939). Przedstawiono wybrane artykuły, cykle felietonów, poezje oraz numery ,,Kuriera Radiowego” i ,,Kuriera Metapsychicznego” — dodatków do ,,IKC”, wprowadzonych i redagowanych przez Szczepańskiego.


Słowa kluczowe


prasa; cenzura; polityka; poezja; metapsychika; radio; Kraków; I wojna światowa; II wojna światowa

Bibliografia


Bańdo A., Nie tylko krew najpierwszej stronie. Problematyka kulturalna na łamach ,,Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w latach 1918–1939, Kraków 2006.

Bibliografia Literatury Polskiej ,,Nowy Korbut”, t. 15, pod red. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1977, s. 636–639.

Borowiec P., Jesteśmy głosem milionów. Dzieje krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny (1910–1939), Kraków 2005.

Borowiec P., Między sensacją a nauką. Obraz produktów krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny (1910–1939), Kraków 2005.

Dawni pisarze polscy, przewodnik biograficzny i bibliograficzny, pod red. R. Lotha, t.4, Warszawa 2003, s. 186–188.

Ilustrowany Kurier Codzienny. Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910–1939, pod red. G. Wrony, P. Borowca, K. Woźniakowskiego, Kraków–Katowice 2010.

Lechicki Cz., Kartka z dziejów prasy krakowskiej XX wieku, ,,Małopolskie Studia Historyczne” R. VIII Z. 1/2 (28/29) 1965, s. 119–138.

Myśliński J., Studia nad prasą społeczno-polityczną w zachodniej Galicji 1905–1914, Warszawa 1970.

Poskuta-Włodek D., Rozmowy o radiu, Kraków 1997.

Prasa polska 1864–1918, pod red. J. Łojka, Warszawa 1976.

Semczuk P., Magiczne dwudziestolecie, Warszawa 2014.

Wulczyńska M., Szczepański Ludwik, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48/3, Warszawa–Kraków 2011, s. 343–439.

Zyga A., Krakowskie ,,Życie” pod redakcją Ludwika Szczepańskiego (1897–1898), ,,Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1986, t. XXV, z. 3 (s. 19–46), z. 4 (s. 47–68).


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)