Bohaterowie karykatur na łamach polskich czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej (analiza statystyczna)

Olaf Bergmann

Abstrakt


W artykule omówiono statystyczne aspekty dotyczące liczby osób (bohaterów), których wizerunki najczęściej znajdowały się w karykaturach publikowanych w polskich czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939). Zaprezentowana w nim analiza statystyczna została oparta na 20 rocznikach, znacznie pomiędzy sobą się różniących, siedmiu periodyków satyryczno-humorystycznych („Szczutka”, „Muchy”, „Cyrulika Warszawskiego”, „Wróbli na dachu”, „Szpilek”, „Pręgierza Poznańskiego” i „Pokrzyw”). Na podstawie uzyskanych w kwerendzie wielkości przedstawiono w nim konkretne osoby, których wizerunki najczęściej znajdowały się w orbicie ikonograficznych zainteresowań polskich karykaturzystów.


Słowa kluczowe


karykatura; czasopisma; satyryczne; bohaterowie karykatury spersonifikowanej; Druga Rzeczypospolita; statystyka; prasoznawstwo

Bibliografia


Almanach satyry polskiej, oprac. E. Lipiński, J. Puchalski, J. Nicewicz-Kosińska, Warszawa 1991.

Bergmann O., Prawdziwa cnota krytyk się nie boi …” Karykatura w czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012.

Fiedor K., Narodowy socjalizm i jego przywódca w karykaturze politycznej 1923–1939, Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, t. IX, Wrocław 1985.

Kafel M., Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki, Warszawa 1969.

Krzywobłocka B., Prasa jako źródło historyczne, „Kwartalnik Prasoznawczy” 1957, nr 3.

Lipiński E., Drzewo szpilkowe, Warszawa 1989.

Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, red. M. Kafel, t. I–III, Warszawa 1969–1971.

Paczkowski A., Prasa polska 1918–1939, Warszawa 1980.

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.

Radajewski J., Próba zastosowania metody statystycznej analizy zawartości treści na przykładzie wybranych czasopism śląskich z 1911 r., „Roczniki Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1969, R. VIII, z. 2.

Siwek H., Dobór próby do ilościowej analizy zawartości prasy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1970, R. XI, nr 3.

Tetelowska I., Analiza zawartości gazet — wstępne studium funkcjonalnej typologii prasy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1962, R. III, nr 4.

Tetelowska I., Szkice prasoznawcze: wybór rozpraw i artykułów, red. P. Dubiel i W. Pisarek, Kraków 1972.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)