Jerzy Myśliński – portret bibliometryczny

Władysław Marek Kolasa

Abstrakt


Artykuł zawiera charakterystykę bibliometryczną naukowego dorobku Jerzego Myślińskiego. Poddano analizie 174 publikacje dotyczące historii prasy radia i telewizji. Ukazano także ich recepcję (dzięki analizie cytowań) oraz ulokowano dorobek autora na tle innych historyków prasy.

[Jerzy Myśliński: A Bibliometric Portrait]

The article contains a bibliometric survey of Jerzy Myśliński’s academic work, ie. 174 publications on the history of the press, radio and television. This is complemented by a review of their reception (as shown by the citation index) and a reassessment of Myśliński’s research in the context of other press historian’s work..


Słowa kluczowe


Jerzy Myśliński; historia prasy, historia radiofonii i telewizji; bibliometria

Bibliografia


Daszyński I.: Teksty. Oprac. J. Myśliński Warszawa 1986

Egghe L., Rousseau R.: Introduction to Informetrics: Quantitative Methods in Library, Documentation, and Information Science. Amsterdam 1990

Garfield E.: Citation indexing – its theory and application in science, technology, and humanities. New York 1979.

Humanistyka polska w latach 1945-1990. Red. U. Jakubowska, J. Myśliński. Warszawa 2006

Jarowiecki J.: Prof. Dr hab. Jerzy Leonard Myśliński: badacz historii politycznej XIX i XX wieku, historyk mediów polskich – siedemdziesiąt lat życia, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2005, z. 2, s. 225-230

Kolasa W. M.: Historia mediów polskich w świetle wskaźników bibliometrycznych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2011, nr 3/4, s. 8-27

Kolasa W. M.: Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku): naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009. Kraków 2013

Kolasa W. M.: Retrospektywny indeks cytowań w humanistyce: koncepcja, metoda, zastosowania, „Przegląd Biblioteczny” 2011, nr 4, s. 466-486

Kończak J.: Od Tele-Echa do Polskiego Zoo: ewolucja programu TVP. Warszawa 2008

Kozieł A.: Za chwilę dalszy ciąg programu...: Telewizja Polska czterech dekad 1952-1989. Warszawa 2003

Myśliński J.: Prasa polska w Czechosłowacji w latach 1935-1968: przegląd bibliograficzny, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” [dalej RHCzP] 1970, z. 3, s. 389-401

Myśliński J.: "Kurier Codzienny" - pierwszy dziennik socjalistyczny w Warszawie w 1905 roku, „Dzieje Najnowsze” 1981, nr 1/2, s. 227-240

Myśliński J.: "Ognisko" (1889-1890) na tle losów Czytelni Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, RHCzP T. 1 (1962), s. 184-203

Myśliński J.: Badania nad prasą polską okresu popowstaniowego w ostatnim dwudziestoleciu, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” [dalej KHPP] 1981, nr 4, s. 27-34

Myśliński J.: Bibliografia prasy polskiej 1944-1948: prasa krajowa. Warszawa 1966

Myśliński J.: Czasopiśmiennictwo naukowe w Galicji w dobie autonomiczne, RHCzP 1969, z. 4, s. 477-500

Myśliński J.: Dzieje "Ojczyzny" w Krakowie w l. 1907-1914, RHCzP 1969, z. 2, s. 207-213

Myśliński J.: Funkcje polskiej prasy konspiracyjnej od połowy XIX w. do 1945 r., [w:] Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2. Warszawa 1992, s. 87-95

Myśliński J.: Grupy polityczne Królestwa Polskiego w Zachodniej Galicji 1895-1904. Warszawa 1967

Myśliński J.: Kadra kierownicza Polskiego Radia w latach 1944-1960, KHPP 1991, nr 1, s. 71-77

Myśliński J.: Koszty wydawnictw czasopism "Przegląd Rzeszowski" i "Kurier Rzeszowski" oraz ich kolportaż 1883-1887, RHCzP 1966, z. 2, s. 168-173

Myśliński J.: Mikrofon i polityka: polskie radio w latach 1944-1960, „Przekazy i Opinie” 1987, nr 1/2, s. 21-40

Myśliński J.: Mikrofon i polityka: z dziejów radiofonii polskiej 1944-1960. Warszawa 1990

Myśliński J.: Nakłady prasy społeczno-politycznej w Galicji w latach 1881-1913. Cz. 1-2, RHCzP 1965, z. 1, s. 115-133; z. 2, s. 80-98

Myśliński J.: Nakłady prasy w Królestwie Polskim w 1909 r., RHCzP 1970, z. 1, s. 117-120

Myśliński J.: Nakłady prasy w Warszawie w latach 1905-1906, KHPP 1981, nr 1, s. 119-124

Myśliński J.: O prenumeratorach czasopism warszawskich w Rosji poza Królestwem Polskim w r. 1915, RHCzP 1968, z. 2, s. 258-260

Myśliński J.: Periodyki teoretyczno-polityczne polskiego ruchu socjalistycznego na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Na warsztatach historyków polskiej myśli politycznej. Wrocław 1980, s. 37-51

Myśliński J.: Początek I wojny światowej w świetle prasy polskiej w zaborze rosyjskim, „Dzieje Najnowsze” 2004, nr 3, s. 33-42

Myśliński J.: Początki jedenastej muzy w Polsce. Cz. 1-2, „Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej” Z. 1 (1995), s. 44-66; Z. 2 (1995), s. 7-29

Myśliński J.: Początki telewizji w Polsce, „Dzieje Najnowsze” 1996, nr 1, s. 239-243

Myśliński J.: Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów. Warszawa 1982

Myśliński J.: Polskie czasopiśmiennictwo socjalistyczne do 1918 r.: instrument towarzyszący powstaniu i rozwojowi ruchu robotniczego, KHPP 1980, nr 2, s. 21-32

Myśliński J.: Polskie prowincjonalne ośrodki prasowo-wydawnicze w autonomicznej Galicji do końca XIX wieku, [w:] Rozwój prowincji naszej. Kielce 1993, s. 213-223

Myśliński J.: Prasa konspiracyjna w Polsce do 1939 r., KHPP 1979, nr 4, s. 27-39

Myśliński J.: Prasa polska okresu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 23 VII-31 XII 1944 r.: przegląd informacyjno-bibliograficzny, RHCzP T. 3, z. 1 (1963), s. 285-297

Myśliński J.: Prasa polska w dobie popowstaniowej, [w:] J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka: Dzieje prasy polskiej. Warszawa 1988, s. 48-89

Myśliński J.: Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej 1867-1918, [w:] Prasa polska w latach 1864-1918. Warszawa 1976 (Historia prasy polskiej, t. 2), s. 114-176

Myśliński J.: Prasa Polskiej Partii Robotniczej 1944-1948: przegląd informacyjno-bibliograficzny, „Materiały i Studia z Najnowszej Historii Polski” Z. 2 (1965), s. 119-126

Myśliński J.: Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1893-1906, RHCzP 1974, z.1, s. 13-59

Myśliński J.: Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej Lewicy 1906-1914: system prasowy i jego specyfika, KHPP 1977, nr 4, s. 17-31

Myśliński J.: Prasa socjalistyczna w Lublinie przed rokiem 1914, [w:] Prasa Lubelska. Lublin 1986, s. 67-70

Myśliński J.: Prasa terenowa Związku Patriotów Polskich w ZSRR, „Z pola walki” 1972, nr 2, s. 51-70

Myśliński J.: Prasa w Galicji w dobie autonomicznej 1867-1918. Warszawa 1972

Myśliński J.: Prasa w języku polskim na Białorusi Radzieckiej 1921-1941: charakterystyka bibliograficzna i przegląd zawartości, RHCzP 1972, z. 1, s. 97-116

Myśliński J.: Prasa w języku polskim na Litwie Radzieckiej 1940-1966, RHCzP 1968, z. 2, s. 198-219

Myśliński J.: Prasa wydawana przez Ligę Narodową w Krakowie przed 1905 rokiem: (zarys informacyjno-bibliograficzny), RHCzP T. 2 (1963), s. 32-56

Myśliński J.: Próba określenia miejsca i roli prasy w dziejach społeczeństwa polskiego doby popowstaniowej, „Dzieje Najnowsze” 1978, nr 3, s. 5-27

Myśliński J.: Radiofonia polska w latach 1944-1949, KHPP 1989, nr 3, s. 81-96

Myśliński J.: Rola prasy w kształtowaniu kultury politycznej na początku XX wieku, [w:] Społeczeństwo i polityka. Warszawa 1993, s. 137-146

Myśliński J.: Rozgłośnia "Kraj" na tle programów radiowych dla Polonii po 1944 r., KHPP 1987, nr 1, s. 109-115

Myśliński J.: Sprawa dziennika socjalistycznego w Galicji w latach 1897-1899 w świetle korespondencji Ignacego Daszyńskiego i Witolda Jodko-Narkiewicza, RHCzP T. 3, z. 2 (1964), s. 155-161

Myśliński J.: Strona finansowa wydawnictwa "Krytyka" 1910-1913, RHCzP 1966, z. 1, s. 203-208

Myśliński J.: Studia nad polską prasą społeczno-polityczną w zachodniej Galicji 1905-1914. Warszawa 1970

Myśliński J.: Swobody, fabryk i ziemi. Warszawa 1988

Myśliński J.: Uwagi o polskiej prasie prowincjonalnej od połowy XIX wieku, [w:] Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej. T. 1 Warszawa 1967, s. 189-205

Myśliński J.: Wybrane problemy dziejów prasy Polski Ludowej, KHPP 1985, nr 1, s. 28-48

Myśliński J.: Z działalności Resortu Informacji i Propagandy PKWN w zakresie prasy i informacji prasowej, RHCzP 1967, z. 1, s. 155-162

Myśliński J.: Z dziejów prasy konserwatywnej w Krakowie przed pierwszą wojną światową: sprawy finansowania wydawnictw, RHCzP 1966, z. 1, s. 117-131

Myśliński J.: Z tradycji prasy konspiracyjnej na ziemiach polskich, [w:] Polska prasa konspiracyjna z lat 1939-1945 i początki prasy w Polsce Ludowej. Kraków 1979, s. 13-23

Myśliński J.: Ze studiów nad początkami telewizji w Polsce do 1963 r., [w:] Literatura, prasa, biblioteka. Kraków 1997, s. 246-261

Myśliński J.: Ziemie polskie w dobie popowstaniowej (1864-1915). Kielce 1997

Pokorna-Ignatowicz K.: Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL: między polityką a widzem. Kraków 2003

Tyrowicz M.: W sprawie podręcznika historii prasy polskiej, „Zeszyty Prasoznawcze” 1971, nr 2, s. 140-141

Wojtyński M.: Telewizja w Polsce do 1972 roku. Warszawa 2010


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)