Kondycja reklamy prasowej i jej rynku w Drugiej Rzeczypospolitej w świetle opinii prasy specjalistycznej

Olaf Bergmann

Abstrakt


W artykule omówiono problematykę reklamy prasowej i jej rynku w Polsce międzywojennej, które były wówczas analizowane na łamach prasy specjalistycznej przez najwybitniejszych polskich prasoznawców i reklamoznawców, a jednocześnie często też zajmujących się tymi kwestiami prominentnych działaczy organizacji branżowych. Zwracali oni uwagę m.in. na problemy ekonomiczne, prawne i techniczne całej prasy, zbyt mały rozwój reklamy oraz niedocenianie jej znaczenia zarówno przez większość wydawców poszczególnych czasopism, jak i ogłoszeniodawców. Przy tym nierzadko artykułowali oni propozycje poprawy tej niekorzystnej dla całego polskiego życia gospodarczego sytuacji.

[Press Advertising and the Print Ad Market in the Interwar Period: the Views of Contemporary Specialist Press]

This article surveys the coverage of press advertising and the print ad market in Poland in the interwar period by leading Polish press analysts and advertising specialists who were also involved in the respective trade organizations. They were concerned about the economic condition of the press at large, the legal and technical problems of the print media, and the inadequate understanding of the importance of advertising by the majority of the publishers and the advertisers themselves. Critical analyses were often backed up suggestions how things might be improved to the benefit of the Polish economy


Słowa kluczowe


Reklama; ogłoszenie; anons; inserat; prasa; prasoznawstwo; Druga Rzeczypospolita

Bibliografia


Ajnenkiel A., Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939, Warszawa 1980.

Bajka Z., Bibliografi a dla tych, którzy interesują się reklamą (wybrane pozycje w języku polskim z lat 1907–1993), oprac. Z. Bajka, „Zeszyty Prasoznawcze”, R. XXXVI, 1993, nr 3–4.

Długajczyk E., Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922–1939, Katowice 1990.

Janiak-Jasińska A., Aby wpadła w oko. O reklamie handlowej w Królestwie Polskim na początku XX wieku na podstawie ogłoszeń prasowych, Warszawa 1998.

Jarowiecki J., Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, Kraków 1997.

Karolczak W., Reklama handlowa w dawnym Poznaniu (do 1918 r.), „Kronika Miasta Poznania” 1991, nr 1/2.

Kowalik B., Mieszkańcy Nowego Targu w świetle ogłoszeń i reklam autonomicznej prasy lokalnej z lat 1898–1918, „Almanach Nowotarski” 1999, nr 4.

Łojek J., Myśliński J., Władyka W., Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988.

Łuczak A., Retro reklama. Za kulisami warszawskiego biznesu reklamowego w XIX wieku, Warszawa 2013.

Macierzyński W. Ł., Reklama handlowa w prasie Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Radom 2004.

Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, pod red. M. Kafl a, t. 1–3, Warszawa 1969–1971.

Myśliński J., Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów, Warszaw 1982.

Nałęcz D., Zawód dziennikarza w Polsce 1918–1939, Warszawa 1982.

Notkowski A., Państwowa polityka prasowa Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, R. XVIII, 1978, nr 1.

Notkowski A., Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1982.

Notkowski A., Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce 1926–1939. Studium techniki władzy, Warszawa 1987.

Paczkowski A., Czwarta władza. Prasa dawniej i dziś, Warszawa 1973.

Paczkowski A., Prasa codzienna Warszawy w latach 1918–1939, Warszawa 1983.

Paczkowski A., Prasa Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939). Ogólna charakterystyka statystyczna, „Roczniki Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, t. 11: 1972, z. 1.

Paczkowski A., Prasa polityczna ruchu ludowego (1918–1939), Warszawa 1970.

Paczkowski A., Prasa polonijna w latach 1870–1939, Warszawa 1977.

Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980.

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.

Schabowska M., Słownictwo reklam i anonsów prasowych zamieszczonych w „Czasie” (1890–1895), Kraków 1990.

Tetelowska I., Szkice prasoznawcze, wybór pod red. P. Dubiela i W. Pisarka, Kraków 1972.

Tomaszewski E., Kształtowanie się kapitalistycznych przedsiębiorstw prasowych w Warszawie (1851–1860), Warszawa 1968.

Tumolska H., „Kaliszanin” jako źródło do badań nad życiem polskiej prowincji w latach 1870–1873, [w:] Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX–XX wieku, t. IV, Poznań 1998, s. 17–22.

Ziółkowska-Boehm A., Na tropach Wańkowicza — po latach, Warszawa 2009.

Żarnowski J., Polska 1918–1939: praca, technika, społeczeństwo, Warszawa 1992.

Żarnowski J., Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Warszawa 1973.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)