W „rezydencji” krakowskiego „Czasu” (1848–1934)

Adam Bańdo

Abstrakt


W artykule przedstawiono dzieje redakcji „Czasu” w latach 1848–1934, gdy rezydowała ona w legendarnej siedzibie przy krakowskich Plantach, zburzonej w 1935 r. Omówiono również życie redakcyjne oraz kontakty redaktorów i współpracowników pisma z krakowską bohemą, w tym zaangażowanie redakcji w działalność kabaretu „Zielony Balonik”.

[In the headquarters of the Cracow daily Czas (1848–1934)]

The article recounts that phase (1848–1934) of the history of the renowned Cracow newspaper Czas [Time], when its editors had their headquarters at a former abbot’s palace at a corner of the Planty Gardens (in 1935, after they moved to Warsaw, the old mansion was torn down). The article deals in some detail with the life of editorial staff and freelancers, their contacts with the Cracow boheme, and especially their involvement in the activities of the literary cabaret The Green Balloon


Słowa kluczowe


prasa polska; czasopiśmiennictwo; Galicja; Kraków; XIX wiek; XX wiek; krakowski „Czas”; redakcja „Czasu”; krakowska bohema; „Zielony Balonik”; Polish press in the 19th and early 20th century; Cracow – Galicia; the Cracow daily Czas; the Cracow boheme

Bibliografia


Adamek K., Geneza i wstępny program krakowskiego „Czasu”, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1980, R. 19, nr 1, s. 19–34.

Bań d o A., Krakowski „Czas” (1848–1939) na tle dotychczasowych badań krakowskiej prasy, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2010, T. XIII, z. 1–2, s. 81–95.

Bieniarzówna J., Od Wiosny Ludów do powstania styczniowego, [w:] Dzieje Krakowa, t. 3: Kraków w latach 1796–1918, Kraków 1979.

Buszko J., Galicja w latach 1864–1914, Warszawa 1959.

Demel J., Życie gospodarcze i społeczne ziemi krakowskiej (1848–1867), Kraków 1967.

Drobiszewski J., Serwis informacyjny dziennika „Czas” w latach 1848–1865”, „Zeszyty Prasoznawcze” 1968, nr 1, s. 74–86.

Estreicher S., Konserwatyzm oraz powstanie partii konserwatywnej w Polsce, Warszawa 1991.

Głuszko M., Walka konserwatystów krakowskich z demokratami na łamach ich organów prasowych w okresie 1867–1895, Toruń 2007

Hapanowicz P., Pierwszy oligarcha. Piotr Antoni Steinkeller (1799–1854), „Kraków” 2008, nr 2–3, s. 66–67

Homola I., Prasa galicyjska w latach 1831–1864, [w:] Historia prasy polskiej, pod red. J. Łojka, Prasa polska 1661–1864, Warszawa 1976, s. 199–246.

Jakubek M., Krakowski „Czas” — środowisko dziennikarskie w latach 1848–1919, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” MCCLXXIX, Prace Historyczne”, z. 132, s. 147–166.

Jakubek M., Prasa krakowska 1795–1918. Bibliografia, Kraków 2004.

Jarowiecki J., Prasa w Krakowie: tradycja i współczesność (część pierwsza: do roku 1918), [w:] Kraków–Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6, cz. 2, pod red. J. Jarowieckiego, Kraków 2003, s. 5–35.

Jubileusz „Czasu”, Kraków 1899.

Król M., Konserwatyści krakowscy 1831–1865, „Archiwum Historii Filozofi i Myśli Społecznej” 1973, t. 19, s. 175–207.

Król M., Stańczycy. Antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich, Warszawa 1982.

Księga pamiątkowa na dziewięćdziesięciolecie dziennika „Czas”: 1848–1938, Kraków 1938.

Moszyński E., Ludzie i czasy „Czasu”. Z historii czołowej gazety i wybitnych konserwatystów Drugiej Rzeczypospolitej, Toruń 2004.

Myśliński J., Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej (1867–1918), [w:] Historia prasy polskiej, pod red. J. Łojka. Prasa polska 1864–1918, Warszawa 1976, s. 114–176.

Myśliński J., Z badań nad układem zawartości polskiej prasy codziennej na przełomie XIX i XX wieku. (Prasa ugrupowań konserwatywnych i partii socjalistycznych), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1973, t. 12, z. 2, s. 187–210.

Myśliński J., Z dziejów prasy konserwatywnej w Krakowie przed pierwszą wojną światową. Sprawy finansowania wydawnictw, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1966, t. 5, z. 1, s. 117–131.

Niwiński M., Półwiekowy jubileusz „Czasu”, [w:] Księga pamiątkowa..., s. 45–46.

Olszański K., Krakowski „Czas” wobec powstania styczniowego, [w:] Kraków w powstaniu styczniowym, pod red. K. Olszańskiego, Kraków 1968, s. 193–301.

Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918–1939, [w:] Historia prasy polskiej, pod red. J. Łojka, Warszawa 1980.

Rudnicki S., Władyka W., Prasa konserwatywna Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys problematyki i przegląd tytułów, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1975, t. 14, z. 4, s. 409–465.

Tarnowski Stanisław: Domowa Kronika Dzikowska, pod red. I. Homoli-Skąpskiej, A. Barzyckiej, G. Niecia, Kraków–Rudnik 2010.

Teka Stańczyka, oprac. A. Dziadzio, Kraków 2007.

Toczek A., Redakcja i współpracownicy krakowskiego „Czasu” w latach 1920–1934, [w:] Kraków–Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 4, pod red. J. Jarowieckiego, Kraków 1999, s. 272–291.

Tyrowicz M., Kraków od Wiosny Ludów do Nocy Styczniowej, [w:] Szkice do dziejów Krakowa od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej, Kraków 1968.

Zbyszewski W.A., Gawędy o ludziach i czasach przedwojennych, oprac. A. Garlicki, Warszawa 2000.

Żeleński-Boy T., Znaszli ten kraj?… (Cyganeria krakowska) oraz inne wspomnienia Krakowie, Wrocław 1983.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)