Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej publkuje orginalne rozprawy naukowe z zakresu szeroko pojętej historii prasy oraz prasoznawstwa. Podstawową wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Głowne działy:

A.    Artykuły i rozprawy
B.    Materiały i miscellanea
C.    Przeglądy i recenzje
D.    Kronika naukowa. Sprawozdania

 

Rada naukowa

 • Adina Bar-El (Nir-Israel, Israel)
 • Grażyna Gzella (Toruń, Poland)
 • Lars Jockheck (Hamburg, Germany)
 • Kazimierz Karolczak (Kraków, Poland)
 • Urszula Kolberová (Ostrava, Czech Republic)
 • Lidiya Lazurko (Drohobycz, Ukraine)
 • Susanne Marten-Finnis (Portsmouth, United Kingdom)
 • Tomasz Mielczarek (Kielce, Poland)
 • Jerzy Myśliński (Warszawa, Poland)
 • Myroslav M. Romaniuk (Lwów, Ukraine)
 • Andrzej Romanow (Gdańsk, Poland)
 • Bogusław Skowronek (Kraków, Poland)
 • Irena Socha (Katowice, Poland)
 • Vitalij Telvak (Drohobycz, Ukraine)
 • Grzegorz Nieć (Kraków, Poland)
 • Mariusz Wołos (Kraków, Poland)
 • Jiří Trávníček (Praha, Czech Republic)


 

Działy

Prolegomena

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły i rozprawy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały i miscellanea

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przeglądy i recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Kronika

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Pro memoria

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Teksty nadsyłane przez Autorów do „Rocznika Historii Prasy Polskiej" podlegają procedurze recenzowania zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. Proces recenzowania przebiega w dwu etapach: w pierwszym etapie dokonywana jest wstępna kwalifikacja przez Komitet Redakcyjny, a w razie wątpliwości tekst jest kierowany dodatkowo do recenzji wewnętrznej dokonywanej przez członków Komitetu Redakcyjnego. W drugim etapie, zgodnie z modelem double-blind review process, teksty są kierowane anonimowo do niezależnych recenzentów, aby zapobiec konfliktowi interesów pomiędzy stronami. Recenzenci wyrażają swoją opinię o publikacji w formie pisemnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na spełnianie przez nią kryteriów naukowych oraz poprawności merytorycznej. Opinia Recenzenta powinna zawierać jednoznaczną konkluzję dotyczącą skierowania danego tekstu do druku bądź jego odrzucenia. Na tej podstawie Komitet Redakcyjny podejmuje decyzję o odrzuceniu publikacji, przyjęciu jej do druku lub odesłaniu do Autora w celu naniesienia poprawek. W tym ostatnim przypadku Autorzy otrzymują do wglądu teksty recenzji – po uprzednim usunięciu z nich informacji o tożsamości Recenzentów. Teksty zaakceptowane do druku podlegają adiustacji merytorycznej i technicznej, a także korekcie redakcyjnej i autorskiej. Zasady przygotowania maszynopisu zostały podane w zakładce „Dla Autorów”. Redakcja czasopisma „Rocznik Historii Prasy Polskiej” informuje, że w trosce o rzetelność i jakość zamieszczanych tekstów wymaga od Autorów stwierdzenia, iż praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie. Ponadto w przypadku prac wielu autorów należy ujawnić rzeczywisty wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.). Wszystko to ma na celu przeciwdziałanie nieetycznym praktykom, takim jak „ghostwriting" czy „guest authorship”.

Recenzenci 2014-2017

 • dr hab. prof. UWM Zbigniew Anculewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • prof. dr hab. Alicja Maria Baluch (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • dr Adam Bańdo (Uniwersytet Pedagogiczny)
 • dr hab. Joanna Barcik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • dr Andrzej Buck (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny)
 • dr Małgorzata Chrobak (Uniwersytet Pedagogiczny)
 • dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • dr hab. prof. IH Agnieszka J. Cieślikowa (Instytut Historii PAN)
 • prof. dr hab. Oskar S. Czarnik (Biblioteka Narodowa, Warszawa)
 • dr hab. Ryszard Filas (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Ignacy S. Fiut (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
 • dr hab. Jerzy Franke, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. prof. UJK Barbara Lena Gierszewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • dr hab. prof. UŚ Marian Gierula (Uniwersytet Śląski)
 • prof. dr hab. Joachim Glensk (Uniwersytet Opolski, emeryt)
 • dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Ruchu Ludowego)
 • prof. dr hab. Grażyna Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. dr hab. Jacek Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. dr hab. Rafał Habielski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Czesław Hajduk (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. UP Józef Hampel (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • prof. dr hab. Danuta Hombek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • prof. dr hab. Urszula Jakubowska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Wojciech Kajtoch (Uniwersytet Jagieloński)
 • dr hab. prof. PO Maria Kalczyńska (Politechnika Opolska)
 • prof. dr hab. Jan Kantyka (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny)
 • dr hab. Janusz Kostecki (Biblioteka Narodowa, Warszawa)
 • prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk ((Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • dr Piotr Krywak (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • dr hab. Emanuel Kulczycki (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • mgr Iwona Lehmann (badaczka prywatna, RFN)
 • prof. dr hab. Jerzy Myśliński (Instytut Badań Literackich PAN, emeryt)
 • dr hab. Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny)
 • prof. dr hab. Barbara Olszewska (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr hab. Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • prof. dr hab. Bohdan Rok (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Adam Rusek (Biblioteka Narodowa)
 • prof. dr hab. Ewa Skorupa (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Irena Socha (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Wiesław Sonczyk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Mirosław A. Supruniuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. Marek Sroka (State University of Illinois)
 • prof. dr hab. Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Katarzyna Wodniak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
 • prof. dr hab. Witold Wojdyło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski (Uniwersytet Pedagogiczny)
 • dr hab. Leszek Zinkow (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • prof. dr hab. Henryk Żaliński (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • dr Henryk Żeligowski (WSZ Edukacja, Wrocław)
 • prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)

Lista recenzentów z lat ubiegłych
Formularz recenzyjny (pdf)
Formularz recenzyjny (rtf)

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 


Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)