Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku: rozwój, ewolucja formy i treści

Ewa Wójcik, Grażyna Wrona, Renata Zając

Abstrakt


Tematem niniejszego opracowania są dzieje czasopism popularnonaukowych wydawanych na ziemiach polskich od XVIII wieku do 1939 roku. Początkową datę wyznacza rok 1758, kiedy to ukazał się pierwszy polski periodyk popularnonaukowy „Nowe Wiadomości Ekonomiczne i Uczone”. Badany zbiór objął 128 tytułów zróżnicowanych zarówno formalnie, jak i treściowo.

Słowa kluczowe


czasopisma popularnonaukowe; popularyzacja nauki; XVIII wiek; XIX wiek; dwudziestolecie międzywojenne

Bibliografia


Aleksandrowska E., Czasopiśmiennictwo, [w:] Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, wyd. 2, Wrocław 1991, s. 50–58.

Daum A., Wissenschaftspopularisierung im 19. Jahrhundert. Bürgerliche Kultur, naturwissenschaftliche Bildung und die deutsche Öffentlichkeit 1848–1914, München 2002, s. 341.

Dziki S., Czasopisma popularnonaukowe, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s. 50.

Hombek D., Prasa i czasopisma polskie XVIII wieku w perspektywie bibliologicznej, Kraków 2001.

Klimowicz M., Mitzler de Kolof. Redaktor i wydawca, [w:] R. Kaleta, M. Klimowicz, Prekursorzy Oświecenia. „Monitor” z roku 1763 na tle swoich czasów, Wrocław 1953, s. 219–326.

Kolasa W.M., Współczesne czasopismo popularnonaukowe. Studium analityczne na przykładzie „Wiedzy i Życia” oraz „Świata Nauki”, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 1998, z. 1/2, s. 151.

Kolasa W.M., Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku), Kraków 2013.

Kolasa M.W, Kierunki badań nad prasą polską XVIII stulecia, „Zeszyty Prasoznawcze” 2012, nr 1–2, s. 77–99

Kurkowski J., Warszawskie czasopisma uczone doby Augusta III, Warszawa 1994.

Lilley S., Ludzie, maszyny i historia. Zarys historii rozwoju maszyn i narzędzi na tle przemian społecznych, przeł. W. Chitruk, wyd. 2, Warszawa 1963, s.140.

Łojek J., Polska prasa w latach 1661–1831, [w:] Prasa polska w latach 1661–1864, pod red. J. Łojka i in., Warszawa 1976, Warszawa 1976.

Pazdur J., Polskie czasopiśmiennictwo techniczne okresu od 1831 do ok.1870 r., Warszawa 1976, s. 18.

Rogoż M., Czasopisma popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży w latach 1989–1996, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2000, z. 2, s. 153.

Salmonowicz S., Toruńskie czasopisma naukowe w XVIII wieku, „Rocznik Toruński” 11 (1976), s. 215–227.

Wrona G., Polskie czasopisma popularnonaukowe w XIX wieku. Ewolucja formy i treści, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2007, z. 2, s. 5–31.

Zając R.M., Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945–1989, Kraków 2016.

Zasztowt L., Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864–1905, Wrocław 1989.

Zasztowt L., Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim na tle dyskusji teoretycznych przełomu XIX wieku, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1983, XXV, s. 59–92, s. 59–92.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)