Zdrowie kobiety, jego profilaktyka i ochrona w dziewiętnastowiecznych popularnonaukowych czasopismach medycznych

Grażyna Wrona, Ewa Wójcik, Renata Zając

Abstrakt


Artykuł prezentuje tematykę zdrowia kobiety, jego ochrony i profilaktyki w polskich czasopismach popularnonaukowych wydawanych w XIX wieku. Bazę źródłową stanowią teksty publikowane w „Dzienniku Zdrowia dla Wszystkich Stanów” (1801–1802), „Przyjacielu Zdrowia” (1861–1863), „Zdrowiu” (1877/78–1880), „Lekarzu” (1903/04–1904/05). Zasadniczym zatem założeniem badawczym było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w analizowanych periodykach problematyka zdrowia kobiety zajmowała należne temu zagadnieniu miejsce.

Słowa kluczowe


czasopisma popularnonaukowe; popularyzacja nauki; XIX wiek; ziemie polskie; medycyna; higiena

Bibliografia


Arabas I., Potoczna wiedza o lekach w czasopismach dziewiętnastowiecznych, „Medycyna Współczesna” 2004, nr 1, s. 142–143.

Bołdyrew A., Poradniki i czasopisma jako źródło postulatywne do badań nad pożywieniem dla dzieci i młodzieży na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1795–1914. (Perspek-tywa społeczno-kulturowa i zdrowotno-wychowawcza), „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2013, t.11, s. 5–18.

Demel M., Pedagogiczne aspekty warszawskiego ruchu higienicznego 1864–1914, Warszawa 1964.

Demel M., Z dziejów promocji zdrowia w Polsce, t. 1/2, Kraków 2000.

Fleming D., Warszawianka w kąpieli. Problemy higieny w warszawskiej prasie kobiecej lat 1860–1918, Warszawa 2008.

Napierała A., Higiena prywatna w polskich publikacjach popularnych i popularnonauko-wych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Koncepcje i porady, Poznań 2018.

Ostrowska T., Polskie czasopiśmiennictwo lekarskie w XIX wieku (1800–1900). Zarys histo-ryczno-bibliograficzny, Wrocław 1973, s. 34–36.

Stypuła A., Kultura a choroba psychiczna. Rola czynników kulturowych w postrzeganiu, przebiegu i leczeniu zaburzeń psychicznych, Kraków 2012.

Syroka A., Popularyzacja wiedzy medycznej i farmaceutycznej na łamach „Dziennika Zdro-wia dla Wszystkich Stanów” z lat 1801–1802, [w:] Życie codzienne w XVIII–XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności, pod red. B. Płonki-Syroki i A. Syroki, Wrocław 2003, s. 457–462.

Towpik E., Lekarze warszawscy w lożach wolnomularskich. Cz. 5 : Lata 1767–1821, „Nowotwory. Journal of Oncology” 2004, nr 4, s. 411–412.

Wiktorowna Panituk I., Z historii pierwszych periodycznych publikacji medycznych, [w:] Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII–XX wieku, pod red. B. Płonki-Syroki, Wrocław 2002, s. 513–521.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)