"Zwierciadło" - platforma polityczna Ligi Kobiet w okresie PRL (1957–1961, 1982–1989)

Małgorzata Dajnowicz

Abstrakt


W artykule przedstawiono aktywność Ligi Kobiet i następnie Ligi Kobiet Polskich prezentowanej na łamach „Zwierciadła”, popularnego czasopisma kobiecego wydawanego w okresie PRL. Analizą objęto okres, kiedy periodyk wydawany był przez organizację, a więc w latach 1957–1961 i 1982–1989. Czasopismo pełniło w tym czasie rolę promującą organizację, upowszechniającą zasadność działalności Ligi Kobiet i Ligi Kobiet Polskich oraz propagandową — propagującą wśród czytelniczek program polityczny władz PRL. „Zwierciadło” kierowane było do inteligentek, jednak nie cieszyło się poważną popularnością kobiet, tak jak np. „Kobieta i Życie”.


Słowa kluczowe


„Zwierciadło”; czasopisma kobiece; Liga Kobiet w latach 1957–1961 i 1982–1989; propaganda w PRL; rzeczywistość komunistyczna

Bibliografia


Fidelis M., Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Warszawa 2015.

Dajnowicz M., Działalność Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w świetle „Naszej Pracy” (1947–1949), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, pod red. M. Dajnowicz i A. Miodowskiego, Białystok 2016.

Dziki S., Uwarunkowania instytucjonalno-organizacyjne funkcjonowania prasy, Zeszyty Prasoznawcze 1991, nr 1–2.

Jarosz D., Idee, programy i realia: funkcje Ligi Kobiet w porządku instytucjonalnym Polski Ludowej (1945–1957), [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), t. II, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2009.

Kupis T., Dzienniki i czasopisma na polskim rynku prasowym, Kraków 1975.

Ratman-Liwerska I., Stowarzyszenie jako czynnik społeczno-wychowawczej aktywizacji kobiet (na przykładzie badań na Białostocczyźnie), Białystok 1984.

Sokół Z., Transformacja czasopism kobiecych w Polsce (1989–1992), "Materiały pomocnicze do Najnowszej Historii Dziennikarstwa”, red. M. Słomkowska, Warszawa 1992, t. 22.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)