„Tygodnik Słowa Polskiego. Bezpłatny dodatek niedzielny do «Słowa Polskiego» poświęcony nauce, literaturze i sztuce” (1902–1903)

Aleksandra Lubczyńska

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest analiza zawartości lwowskiego czasopisma literacko-kulturalnego „Tygodnik Słowa Polskiego”. Pismo powstało jako dodatek z inicjatywy redaktorów dziennika „Słowo Polskie”, będącego w gestii Narodowej Demokracji. Publikując literaturę piękną (polską i obcą) oraz teksty historyczno- i krytycznoliterackie pełniło rolę „promotora” nowego prądu w literaturze i sztuce, jakim był modernizm.


Słowa kluczowe


Czasopisma literackie; czasopisma kulturalne; czasopisma o sztuce; modernizm; Galicja; Lwów; „Słowo Polskie”; „Tygodnik Słowa Polskiego”; Narodowa Demokracja

Bibliografia


Szkice z dziejów kultury umysłowej w Polsce 1895–1914, b.m., 1941.

Grabski S., Pamiętniki, do druku przygot. i wstępem opatrzył W. Stankiewicz, Warszawa 1989, t. 1.

Jakubowska U., Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów, Warszawa – Łódź 1988.

Jarowiecki J., Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku, Kraków – Wrocław 2008.

Jarowiecki J, Prasa lwowska w latach 1864–1918. Bibliografia, Kraków 2002.

Jarowiecki J., Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, t. 2, Kraków 2006.

Lubczyńska A., Działalność wydawnicza Narodowej Demokracji w Galicji w dobie autonomii (1892–1914), Pruszcz Gdański 2016.

Makuszyński K., Bezgrzeszne lata, wyd. 6, Kraków 1980.

Myśliński J., Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej, [w:] Prasa polska w latach 1864–1918, t. 2, Warszawa 1976.

Wątor A., Rola lwowskiego dziennika „Słowo Polskie” w tworzeniu partii politycznej w początkach XX wieku, [w:] Prasa Narodowej Demokracji (1886–1939), red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin, 2010.

Wojdyło W., Rola lwowskiego „Słowa Polskiego” w propagowaniu idei endeckiej w Małopolsce Wschodniej, [w:] Prasa Narodowej Demokracji (1886–1939), red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin, 2010.

Wójcik E., Organizacja i działalność lwowskiej Spółki Wydawniczej „Słowa Polskiego” (1895–1938), „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. 17 (2014), z. 1.

Wysocki A., Sprzed pół wieku, wyd. 2 uzup. i przejrz., Kraków 1958.

Zieliński J., Do dziejów prasy galicyjskiej. Lwowskie „Słowo Polskie” z 1909 r. w świetle memoriału Wojciecha Dąbrowskiego, „Prasa Współczesna i Dawna” 1959, nr 1–2.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)