„Tygodnik Polski” — lwowskie pismo nowo tworzonego Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego z 1903 roku

Jacek Gzella

Abstrakt


Powstałe na przełomie XIX i XX w. partie propagowały programy polityczne m.in. poprzez wydawnictwa periodyczne. Ten sam sposób działania przyjęli członkowie Ligi Narodowej, którzy w 1904 r. powołali do życia Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe. Zwolennicy tego ugrupowania w 1903 r. wydawali „Tygodnik Polski”, czasopismo społeczno-polityczne.


Słowa kluczowe


„Tygodnik Polski”; 1903; czasopismo społeczno-kulturalne; Liga Narodowa; Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe; Lwów; Galicja; zabór austriacki

Bibliografia


Głąbiński S., Wspomnienia polityczne, cz. 1, Pod zaborem austriackim, Pelplin 1938.

Gzella J., Zaborcy i sąsiedzi Polski w myśli politycznej Władysława Studnickiego (do 1939 roku), Toruń 1998.

Jakubowska U., Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów, Warszawa 1988.

Myśliński J., Prasa wydawana przez Ligę Narodową w Krakowie przed 1905 r., „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” t. 2: 1963.

Ryńca M., Suleja W., Studnicki (Studnicki-Gizbert) Karol Władysław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 45, Warszawa 2007–2008.

Stoffel-Ożogowa E., Ziembiński Józef, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Łódź 1972.

Studnicki W., Z przeżyć i walk, [w;] tenże, Pisma wybrane, t. 1, do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył J. Gzella, Toruń 2000.

Suleja W., System polityczny Władysława Studnickiego (do roku 1918), [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 2, Twórcy polskiej myśli politycznej, pod red. H. Zielińskiego, Wrocław 1978.

Wątor A., Działalność Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze austriackim do roku 1914, Szczecin 1993.

Wątor A., Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku, Szczecin 2002.

Wójcik E., Organizacja i działalność lwowskiej Spółki Wydawniczej „Słowo Polskie” (1895–1938), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” t. XVII (2014), z. 1.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)