„Wyroki prasowe” polskiej prasy w świetle „Dziennika urzędowego” „Gazety Lwowskiej” z lat 1894–1914

Grażyna Gzella

Abstrakt


W „Dzienniku urzędowym” „Gazety Lwowskiej”, w części „Wyroki prasowe”, publikowano decyzje sądów galicyjskich stwierdzające, czy treść zakwestionowanego przez prokuratora tekstu wypełnia znamiona przestępstwa lub wykroczenia i zlecające jego konfiskatę. W artykule ukazano tę działalność sądową w latach 1894–1914.


Słowa kluczowe


„Gazeta Lwowska”; prawo prasowe; Galicja; prasa polska Galicji

Bibliografia


Aleksiewicz A., Cenzura w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji Zachodniej w pierwszej połowie XIX wieku, „Roczniki Biblioteczne” 1975, z. 1/2, s. 39–57.

Buszko J., Walka „Naprzodu” z cenzurą”(1892–1914), „Zeszyty Prasoznawcze” 1960, nr 5/6, s. 120–129.

Dziadzio A., Antysemityzm jako powód konfiskat prasowych. Orzecznictwo sądów krakowskich (XIX i XX w.), [w:] Cuius regio, eius religio?, t. 2, red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2008, s. 211–226.

Dziadzio A., Cenzura prasy w Austrii (1862–1914). Studium prawno-historyczne, Kraków 2012.

Dziadzio A., Ochrona prawna Kościoła i religii katolickiej w monarchii austriackiej w świetle konfiskat prasy galicyjskiej (XIX/XX w.), [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, pod red. J. Przygodzkiego, M.J. Ptaka, Wrocław 2010, s. 529–538.

Garlicki A., Rodzaje konfiskat prasowych w Krakowie w latach 1900–1914, „Przegląd Historyczny”, t. 54: 1963, nr 3, s. 457–472.

Gzella G., Redaktorów „Nowin ze Świata” kłopoty z prokuraturą, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2000, z. 1(5), s. 35–47.

Jarowiecki J., Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku, Kraków 2008.

Skorupa E., Na ławie oskarżonych. (Konfiskaty prasowe w Krakowie w drugiej połowie XIX w. na wybranych przykładach), [w:] Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku, pod red. J. Jarowieckiego, t. 2, Kraków 1993, s. 202–214.

Skorupa E., „Znamiona zbrodni”. Cenzura i o cenzurze na łamach lwowskiego „Szczutka” i krakowskiego „Diabła”, [w:] Piśmiennictwo — systemy kontroli — obiegi alternatywne, t. 1, pod red. J. Kosteckiego, A. Brodzkiej, Warszawa 1992, s. 328–354.

Śliwa M., „Zabytek despotyzmu” — cenzura w Galicji, [w:] Granice wolności słowa. Materiały konferencji naukowej. Kielce 4–5 maja 1995 r., pod red. G. Miernika, Kielce 1999, s. 37–45.

Wrona G., „Zbrodnia czy występek” — indeks zakazanych druków nieperiodycznych w świetle akt sądowych Archiwum Państwowego w Krakowie. Przyczynek do dziejów cenzury w Galicji przełomu XIX i XX wieku, [w:] Kraków — Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 9, cz. 1, pod red. H. Kosętki, B. Góry, E. Wójcik, Kraków 2009, s. 76–90.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)