An Outline of the Statistics of the Polish Press 1864–1918

Władysław Marek Kolasa

Abstrakt


This article presents a concise description of the development of the Polish press in the years 1864–1918. The main focus of the work is on the quantitative growth and territorial distribution of the press. The study shows that over 5,886 Polish titles were being published in the years 1864–1918. The largest number of newspapers appeared in Galicia (2,323), a slightly lower number in the Russian Partition (2,018), and the lowest amount in the Prussian Partition (613); what’s more, around 371 titles were being issued on the territories belonging to the partitioning powers, and 561 titles by émigrés.

Zarys statystyki prasy polskiej 1864–1918

Artykuł zawiera zwięzłą charakterystykę rozwoju oraz prasy polskiej w latach 1864–1918. Celem opracowania jest określenie jej ilościowego wzrostu oraz terytorialnego rozmieszczenia. W wyniku badań ustalono, że w latach 1864–1918 ukazało się aż 5886 tytułów drukowanych w języku polskim. Najwięcej pism ukazywało się w Galicji (2323), nieco mniej w zaborze rosyjskim (2018), zaś najmniej w prowincji pruskiej (613); ponadto 371 tytułów drukowano w głębi państw zaborczych oraz 561 na emigracji


Słowa kluczowe


Historia prasy polskiej, statystyka prasy polskiej, geografia prasy polskiej, XIX–XX wiek

Bibliografia


Berger J., Źródła, publikacje i organizacja badań statystyki demograficznej na ziemiach polskich w okresie 1795-1918, [in:] Historia Polski w liczbach. Ludność, terytorium. Warszawa 1993, pp. 51-65.

Bibliografia Historii Polski XIX i XX wieku, Vol. 3, part 1, ed. S. Sokołowska, Warszawa 2000

Bibliografia Historii Polski XIX i XX wieku, Vol. 3, part 2, ed. S. Sokołowska, Warszawa 2010.

Buszko J., Walka "Naprzodu" z cenzurą (1892-1914), „Zeszyty Prasoznawcze” 1960, no. 5/6, pp. 120-129.

Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.

Garlicka A., Spis tytułów prasy polskiej 1865–1918, Warszawa 1978

Gieysztorowa I., Ludność, [in:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Vol. 1, ed. A. Mączak, Warszawa 1981, pp. 429-441.

Glensk J., Nakłady prasy polskiej na Śląsku (1789-1939), „Studia Śląskie. Seria Nowa” Vol. 34 (1978), pp. 115-160.

Glensk J., Ograniczenia wolności prasy polskiej na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX w., Opole 1989.

Golka B., Rozwój drukarstwa prasowego i układu graficznego prasy polskiej do roku 1939, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1971, no. 3, pp. 277-302.

Gzella G., "Przed wysokim sądem". Procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim, Toruń 2004

Jakubek M., Prasa krakowska 1795-1918. Bibliografia, Kraków 2004

Jarowiecki J., Prasa lwowska w latach 1864-1918. Bibliografia, Kraków 2002

Kalembka S., Czasopiśmiennictwo emigracji popowstaniowych XIX wieku, [in:] Prasa polska w latach 1661-1864, ed. J. Łojek, Warszawa 1976, pp. 272-355.

Kmiecik Z., Wydawnictwa periodyczne w Królestwie Polskim w latach 1868-1904, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1965, no. 2, pp. 142-160.

Kolasa W.M., Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009, Kraków 2013.

Kołodziej E., Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918–1939, Warszawa 1982.

Molik W., Dziennikarze polscy pod panowaniem pruskim 1890-1914. Próba charakterystyki, [in:] Inteligencja polska XIX i XX wieku, Vol. 3, ed. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1983, pp. 112-186.

Myśliński J., Nakłady prasy społeczno-politycznej w Galicji w latach 1881-1913. Part 1, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1965, no. 1, pp. 115-133.

Myśliński J., Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów, Warszawa 1982.

Myśliński J., Prasa polska w dobie popowstaniowej, [in:] J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, pp. 47-89.

Myśliński J., Próba określenia miejsca i roli prasy w dziejach społeczeństwa polskiego doby popowstaniowej, „Dzieje Najnowsze” 1978, no. 3, pp. 5-27.

Myśliński J., Studia nad polską prasą społeczno-polityczną w zachodniej Galicji 1905-1914, Warszawa 1970.

Myśliński J., Z badań nad układem zawartości polskiej prasy na przełomie XIX i XX wieku. Prasa ugrupowań konserwatywnych i partii socjalistycznych, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1973, no. 2, pp. 187-210.

Nałęcz D., Rozwój prasy a kształtowanie się zawodu dziennikarskiego na ziemiach polskich, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1980, no. 2, s. 85-93.

Paczkowski A., Czwarta władza. Prasa dawniej i dziś, Warszawa 1973.

Prasa polska w latach 1864-1918, ed. J. Łojek, Warszawa 1976 (Historia prasy polskiej, vol. 2).

Tomaszewski E., Kształtowanie się kapitalistycznych przedsiębiorstw prasowych w Warszawie (1851-1860), Warszawa 1968.

Zahradnik S., Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji w latach 1848-1938. Opole 1989

Zarys historii Polski w liczbach. Społeczeństwo, gospodarka, ed. C. Kukło, Warszawa 2012.

Zieliński S., Bibliografia czasopism polskich zagranicą 1830-1934. Warszawa 1935.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)