Periodyki Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w latach 1985–2013

Grzegorz Nieć

Abstrakt


W artykule przedstawiono historię Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego i jego periodyków — „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” i „Śladami Naszych Ojców”. Muzeum jest ściśle związane z politycznym ruchem ludowym, którego trzon w chwili powstania placówki stanowiło Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, a od 1991 r. Polskie Stronnictwo Ludowe. Periodyki są zarówno czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, jak i siłą rzeczy wpisywały i wpisują się w propagandę partii, realizują w obszarze tradycji i historii określoną politykę informacyjną, co potwierdza przeprowadzona analiza ich zawartości

[Periodicals of the Historical Museum of the Polish Peasant Movement in 1985–2013]

The article outlines the history of the Museum of the Polish Peasant Movement and its periodicals — The Yearbook of the Historical Museum of the Polish Peasant Movement and In the Footsteps of Our Fathers. The Museum id closely connected with the political representation of Poland’s agrarian community. At first it was the United People’s Party (ZSL), and since 1991 the Polish People’s Party (PSL). As our analysis demonstrates the periodicals, both academic and popular, published under the Museum’s auspices invariably reflect the party line, or even party propaganda, in the spheres of tradition and history


 

 

 


Słowa kluczowe


Polska; Warszawa; PRL; transformacja ustrojowa; ruch ludowy; ZSL; PSL; muzealnictwo; czasopisma naukowe; czasopisma popularnonaukowe; prasa politycznego ruchu ludowego; „Zeszyty Historyczne Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego”

Bibliografia


Czasopisma naukowe, bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje — role — perspektywy, red.A. Królczyk, Kórnik 2010.

Dąbrowski S., Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego — pierwsze trzydziestopięciolecie 1959–1994, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1995, nr 29.

Dereń B., Krakowscy konfederaci. Ludowa opozycja w Krakowskiem w latach 1945–1974, Warszawa 2003.

Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 2004.

Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994.

Gmitruk J., Mazurek J., Sikora K., Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Historia,zbiory, ekspozycja, Warszawa 2004.

Gmitruk J., Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 1949–1989, Warszawa 2004.

Gmitruk J., Dorobek edytorski Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie,

Warszawie 2005.

Indraszczyk A., Polskie Stronnictwo Ludowe wobec integracji europejskiej w świetle dokumentów programowych (1991–2000), [w:] Przeobrażenia systemowe w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Stan aktualny i perspektywy, red. Z. Trejnis, B. Jodełka, Siedlce 2004.

Jachymek J., Dorobek polskiej historiografi i ruchu ludowego. Stan badań i postulaty badawcze, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1998, nr 30.

Jakubowska B., Ruch ludowy wobec przeszłości narodowej (do 1939 r.), Warszawa 1995.

Jednaka W., Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004.

Kaczanowski L., Wydawnictwa, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2000, nr 15.

Kaczyń s k i K., Popiel P., Przybylska A., Kalendarium historii polskiego ruchu ludowego, Warszawa 2008.

Kisielewski T., O pisanej historii ruchu ludowego i problemach wydawniczych. Historia i współczesność — fakt współzależności, „Wieś Współczesna” 1970, nr 12.

Koczur T., Polityczny ruch ludowy w Polsce — transformacja partyjna. Myśl polityczna, organizacja, działalność, przemiany wewnętrzne, Toruń 2005.

Kolasa W.M., Nieć G., Bibliografi a historii prasy polskiego ruchu ludowego, Warszawa 2012.

Krawczyk A., „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” (1959–1989 — pismo, twórcy,środowisko), [w:] Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie, t. 1: W kręgu historii i tradycji, red. J. Gmitruk, A. Indraszczyk, F. Kampka, Warszawa 2012.

Kupiec J., Sroka K., Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, [w:] 80 lat Muzeum w Tarnowie, [red. A. Bartosz], Tarnów 2007.

Marcinkowska E., Od „Żółtej Karczmy” do pałacu Blanka — o siedzibach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2000.

Nieć G., „Rocznik Historyczny Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego” — dwadzieścia pięć lat placówki i pisma na przełomie epok, [w:] Czasopisma naukowe…

Nieć G., Między historią, tradycją a polityką. Ludowcy w okresie przełomu ustrojowego 1989–1991, Kraków 2004.

Nieć G., Oficjalna tradycja historyczna ruchu ludowego w okresie istnienia ZSL do początku przełomu lat 80., [w:] Studia Lodomeriana. Historia — Kultura — Prawo, red. K. Grodziska, G. Nieć, Kraków 2007.

Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. K.A. Paszkiewicz, oprac. W. Gładkiewicz, K.A. Paszkiewicz, B. Sawicka, Wrocław 2004.

Sowa A.L., Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945–2001), Kraków 2001.

Turkowski R., Walka o zachowanie tożsamości politycznej w szeregach Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (1949–1962), „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 2000, nr 31.

Wrona G., Polskie czasopisma naukowe w latach 1918–1939, Kraków 2005.

Wrona J., System partyjny w Polsce 1944–1950. Miejsce — funkcje — relacje partii politycznych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego, Lublin 1995.

Wrona J., ZSL — rola i miejsce w systemie partyjnym PRL, [w:] Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego…, t. 2: Polska Ludowa (1944/45–1989), red. W. Paruch, S. Pastuszka, R. Turkowski, Warszawa 2002.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)