Organizacja i działalność lwowskiej Spółki Wydawniczej „Słowa Polskiego” (1895–1938)

Ewa Wójcik

Abstrakt


Artykuł jest próbą przedstawienia organizacji i działalności Spółki Wydawniczej „Słowa Polskiego” we Lwowie w latach 1895–1938. Podstawą opracowania jest zachowane w Centralnym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie archiwum Spółki. Pismo „Słowo Polskie” — początkowo organ demokratów galicyjskich, następnie narodowej demokracji, stanowiło fundament funkcjonowania wydawnictwa. Jego upadek spowodował także w krótkim czasie likwidację Spółki Wydawniczej „Słowa Polskiego”.


Słowa kluczowe


historia prasy polskiej 1895–1939; prasa lwowska; „Słowo Polskie” 1895–1934; Spółka Wydawnicza „Słowa Polskiego” 1895–1938

Bibliografia


• Chwalba A., Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000.

• Hrabyk K., Wspomnienia, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” [Cz. 2], t. 9: 1970, z. 3, s. 417–441; [Cz. 3], t. 9:1970, z. 4 , s. 543–571; [Cz. 4], t. 10: 1971, z. 1, s. 66–95.

• Jakubowska U., Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów, Warszawa–Łódź 1998.

• Jarowiecki J., Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku, Kraków–Wrocław 2008.

• Kramarz H., Tadeusz Rutowski: portret pozytywisty i demokraty galicyjskiego, Kraków 2001, s. 65.

• Kulak T., Jan Ludwik Popławski. Biografi a polityczna, Wrocław 1994.

• Lam S., Życie wśród wielu, Warszawa 1968.

• Ma j E., Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010.

• Mazur G., Życie polityczne polskiego Lwowa 1918–1939, Kraków 2007.

• Myśliński J., Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej (1867–1918), [w:] Prasa polska w latach 1864–1918 [t. 2], Warszawa 1976.

• Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980.

• Rudnicki S., Lwowska grupa Ligi Narodowej w świetle własnych protokołów z lat 1918–1919, „Przegląd Historyczny” 1977, z. 4, s. 711–732.

• Tyrowicz M., Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918–1939, Wrocław 1991.

• Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893–1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980.

• Wasylewski S., Czterdzieści lat powodzenia. Przebieg mojego życia, Wrocław 1959.

• Wątor A., Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku, Szczecin 2002.

• Wątor A., Rola lwowskiego dziennika „Słowo Polskie” w tworzeniu partii politycznej w początkach XX wieku, [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886–1939, pod red. Dawidowicz i E. Maj, Lublin 2010, s. 130–142.

• Wojdyło W., Rola lwowskiego „Słowa Polskiego” w propagowaniu idei endeckiej w Małopolsce Wschodniej, [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886–1939, pod red. Dawidowicz i E. Maj, Lublin 2010, s. 143–149.

• Wójcik E., Praca redakcji gazety „Wiek Nowy” (1901–1939) w świetle źródeł archiwalnych, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” t. XIII (2010), z. 1–2, s. 106.

• Wysocki A., Sprzed pół wieku, Kraków 1974.

• Zieliński J., Do dziejów prasy galicyjskiej: lwowskie „Słowo Polskie” z 1909 r. (W świetle memoriału Wojciecha Dąbrowskiego), „Prasa Współczesna i Dawna” 1959, nr 1–2, s. 178–197.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w RHPP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Rocz. Hist. Prasy Pol. = ISSN 1509-1074 (print), ISSN 2084-8552 (online)